Loading...

Aperient

אלו הם משלשלים מרתיים/כבדיים. הם אינם מכילים אנטרוקינונים ופועלים על-ידי המרצת ייצור מרה בכבד והגברת הפרשת מרה מכיס המרה אל התריסריון. למלחי המרה פעילות משלשלת ונוכחותם במעי גורמת להתרוקנותו.
צמחים אלו ניתנים ללקיחה לפרקי זמן ארוכים, הם אינם גורמים להתרגלות של המעי, פעילותם אמנם פחות נמרצת מקבוצת המשלשים האקטיביים, אך עם זאת הינה ארוכת טווח יותר.

צמחים קשורים