Loading...

פעילות רפואית - ממריץ ייצור מרה והפרשתה

לצמחים אלה השפעה מורכבת על הכבד ועל מערכת העיכול. הם ממריצים ייצור מרה בכבד והפרשת מיץ מרה מכיס המרה אל התריסריון, ובכך גורמים להמרצה של התרוקנות המעיים.