Loading...

ככל שהדבר עלול להישמע מוזר לאוזני האדם המודרני, צמחים מעוררי הקאה היו מקובלים ביותר בשימוש ברפואה המסורתית של עמים רבים. כבר היפוקרטס, אבי הרפואה, טען לפני יותר מ- 2000 שנה שאם המחלה נמצאת בפלג הגוף העליון, יש לסלקה באמצעות גרימת הקאה. כיום הליך זה אינו מקובל במיוחד בעבודה הקלינית השוטפת.

צמחים קשורים