Loading...

מחקרים מעבדתיים וקליניים הראו כי ביכולתם של צמחים מסוימים להגביר את כמות ואת איכות הזרע, ובאופן זה לשפר את הפוריות והיכולת להעמיד צאצאים.