Loading...

חלבונים המזרזים ריאקציות כימיות ברקמה החיה ומאפשרים את התרחשותן. רובן המוחלט של התגובות הכימיות שעליהן מבוססים החיים אינן מסוגלות להתרחש באופן ספונטני בקצב סביר. האנזימים מאפשרים את התרחשותן של תגובות אלו באמצעות זירוז קצבן פי אלפי ומיליוני מונים. בכל תא של יצור חי מצויים אלפי אנזימים, ובלעדיהם לא יכלו החיים להתרחש כלל. לכל אנזים תנאים סביבתיים המאפשרים פעולה אופטימלית שלו. מידת החומציות (pH) של הרקמה, הטמפרטורה, ריכוז היונים וריכוז הסובסטרט (החומר עליו פועל האנזים).