Loading...

זמן רב עוד בטרם היה ידוע דבר על הכימיה שלהם, צמחים דוגמת סנה Cassia spp.) ,
אלוה (Aloe spp.), אשחר (Rhamnus spp.) וריבס (Rheum spp.) שימשו כחומרים משלשלים. רק מאוחר יותר התגלו בצמחים אלה חומרים מסוג אנטראקינונים הקיימים הן במצב חופשי והן כגליקוזידים. בהמשך בודדו נגזרות של אותם חומרים דוגמת אנטרונים, די-אנטרונים וכיו"ב.

מכיוון שגליקוזידים נוטים להתפרק בקלות יחסית, עבודות מחקר מוקדמות זיהו בעיקר את הנוכחות של אגליקונים שונים דוגמת אלוה – אמודין ונוספים. בשנת 1941, וכפועל יוצא משיפור תהליכי המיצוי, בודדו הגליקוזידים העיקריים מצמח הסנה, המכונים Sennosides A,B, ומאז בודדו גליקוזידים רבים והמבנה המולקולארי שלהם פוענח.