Loading...

אסטרים הם מלחים אורגניים, וככל שאר המלחים גם הם נוצרים בתגובה בין חומצה (בד"כ קרבוקסילית) לבין בסיס (לענייננו, אלכוהול). התגובה בה נוצר האסטר נקראת איסטור או אסטריפיקציה.
רכיב האלכוהול (כוהל) ורכיב החומצה באסטר מחוברים זה לזה בקשר אסטרי או "קבוצת אסטר", המורכבת מאטום אחד של פחמן הקשור בקשר כפול לאטום חמצן ובקשר יחיד לאטום חמצן נוסף.


החומצה הקרבוקסילית תורמת לקשר האסטרי את קבוצת הקרבוניל (C=O) והאלכוהול תורם את האטום החמצני הנוסף (O). את קבוצת האסטר מסמנים COO .
שמות האסטרים מורכבים משני חלקים. החלק הראשון מציין את הרכיב האלכוהולי והשני את הרכיב החומצי. שמות האסטרים מסתיימים בסיומת 'ואט' (Oate).