Loading...

המונח "קבוצה הידרוקסילית" משמש על מנת להגדיר את הקבוצה הפונקציונאלית OH. תרכובות אורגניות הכוללות קבוצה זו ידועות בשם כוהלים או אלכוהולים (Alcohols).