Loading...

הלקטונים (Lectones) הם אסטרים טבעתיים המכילים, לפיכך, את הקבוצה הפונקציונאלית COO.
הלקטון נוצר ממולקולות בנות למעלה מארבעה אטומי פחמן, אשר מכילות בקצה האחד קבוצת הידרוקסיל (OH) ובקצה השני קבוצת קרבוקסיל (COOH). שתי הקבוצות נוטות להגיב זו עם זו בתגובת איסטור פשוטה, דבר הגורם לסגירת המולקולה לטבעת ויצירת לקטון. לרוב, שמותיהם של הלקטונים מורכבים מתחילית, אות יוונית המציינת את גודל הטבעת (בתא לטבעת מרובעת, גמא לטבעת מחומשת וכן הלאה), ומהסיומת לקטון.