Loading...

חומרים פעילים - ססקוויטרפנים לקטוניים

מוכרות למעלה מ- 500 תרכובות המשתייכות לקבוצה זו. הן אופייניות לצמחים ממשפחת המורכבים, אך לעתים מופיעות גם במשפחות בוטניות אחרות (הסוככיים למשל).

התכונה המבנית האופיינית לכל התרכובות הנ"ל, האחראית גם לחלק משמעותי מהפעילות הרפואית שלהן, היא הימצאותה של היחידה הלקטונית.

דוגמאות לצמחים המכילים ססקויטרפנים לקטוניים הינן בן-החרצית (Parthenolide) וארניקה (Helenaline). חומרים אלו גורמים לעתים לתגובות אלרגיות בבני אדם.