Loading...

חומרים פעילים - קרבוניל והקטונים

זוהי קבוצה פונקציונאלית המורכבת מאטום פחמן הקשור בקשר כפול לאטום חמצן (O=C). הקרבוניל היא אחת הקבוצות החשובות והשכיחות בקבוצות הפונקציונאליות.

קבוצת התרכובות הבסיסיות ביותר הכוללת יחידת קרבוניל היא קטונים. לקטונים נגזרות רבות הכוללות קבוצת קרבוניל, דוגמת אלדהידים, חומצות קרבוקסיליות, אסטרים ואמידים.