Loading...

חומרים פעילים - תרכובות ארומטיות

הארומטיות היא תכונה של קבוצת תרכובות אורגניות בהן קיימים קשרים קוולנטיים שאינם בדיוק בודדים ועם זאת גם אינם קשרים כפולים, אלא מהווים מעין מצב ביניים בין שני סוגי הקשרים. בקצרה, ומבלי להיכנס לעומק העניין, האלקטרונים המרכיבים את הקשרים הארומטיים מרחפים סביב כל המולקולה במקום לרחף סביב שני אטומי הקשר כמו בקשרים קוולנטיים רגילים. עקב כך הם מכונים אלקטרונים לא מאותרים.

התרכובות הארומטיות נקראות כך כיוון שהראשונות שהתגלו היו בעלות ריח חזק (ארומה). מאז התגלו תרכובות ארומטיות רבות חסרות ריח, אך השם נותר. בנזן (Benzen) הינו התרכובת הארומטית הפשוטה והמוכרת ביותר. לבנזן מאות נגזרות שונות, וכאשר הטבעת חסרה אטום מימן אחד מתקבל שייר ה- פניל (Phenyl).

כאשר לטבעת בנזן נקשרת קבוצת מתיל, מתקבל טולואן (Toluene אשר בודד לראשונה מבלזם טולו, ומכאן שמו), המשמש כממס אורגני. הקבוצה הפונקציונאלית בנזיל (Benzyl) היא נגזרת של טולואן ומורכבת מטבעת בנזן אליה קשורה קבוצת מטילן. כאשר לטבעת בנזן נקשרת קבוצת הידרוקסיל (OH), מתקבל פנול Phenol)). לפנולים תכונות המשלבות את תכונות הארומטיות ואת תכונותיהם של הכהלים.